Miljö

TTT skall verka för ett långsiktigt hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Därför har vi antagit följande riktlinjer beträffande miljöfrågor.

Yttre miljö

  • TTT uppmanar till hushållning med naturresurser i allmänhet och undvikande av miljöstörningar där så är möjligt. Vi verkar för att förebygga föroreningar och att minska avfallsmängder och resursförbrukning.
  • Vi uppmanar våra uppdragstagare att uttnyttja kollektiva färdmedel där så är möjligt. I andra hand uppmuntrar vi till användning av bensinsnåla fordon.
  • I vår verksamhet strävar vi mot en begränsning av pappersförbrukning genom elektronisk behandling av tolkbokningar. Vi uppmanar kunden att övergå till tolkning via telefon, eftersom detta bidrar till ett minskad resande.
  • TTT har specialiserat sig på telefontolkning som ett resurssnålt alternativ till kontakttolkning.
  • Vi ställer miljökrav på entreprenörer och varor.
  • Vi följer gällande miljölagstiftning och strävar efter att fortlöpande förbättra vårt miljöarbete.

Inre miljö:

  • TTT erbjuder en rökfri arbetsmiljö och uppmnutrar till rökavvänjning.
  • Tolkarna bör i sin professionella verksamhet följa de riktlinjer som finns om att undvika kläder med stark röklukt, parfymer eller andra allergiframkallande ämnen i de miljöer där kontakttolkning utförs.

Miljö- och kvalitétscertifiering

TTT planerar ta kontakt med berörda  instanser för att säkerställa de miljö- och kvalitétskraven i syfte att erhålla ett certifikat enligt ISO 14001 och 9001.